בניקיון כפי

Hand photo created by freepik – www.freepik.com

פרשת וירא

"ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר: ה', הגוי גם צדיק תהרוג?; הלא הוא אמר אלי אחותי היא והיא גם היא אמרה לי אחי הוא, בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוקים בחלום: גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחשוך גם אנוכי אותך מחטו (כתיב חסר) לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה". (בראשית, כ', ד'-ו')

אבימלך יודע וזוכר היטב שהשם השמיד אך לאחרונה את סדום ואנשיה עקב מעשיהם הרעים. אנו למדים זאת מדברי המדרש על פסוק ח', "וישכם אבימלך בבוקר ויקרא לכל עבדיו… ויראו האנשים מאד". מדרש בראשית רבה: "לפי שהיו עשנה של סדום עולה ככבשן האש, אמרו: תאמר אותן המלאכים שנשתלחו לסדום באו לכאן? לפיכך 'ויראו האנשים מאד'. "

והוא מסנגר על עצמו לפני ה', וטוען לפניו שהוא ועמו הם בגדר 'גוי צדיק': הם אפשרו לאברהם ולשרה לבוא לגור במקומם בלי לנהוג בהם כפי שנהגו בסדום כלפי זרים, ואבימלך לקח את שרה לאישה – בדרך שמן הסתם היתה מקובלת באותם הימים כתקינה וסבירה לחלוטין.

אבימלך מסנגר על עצמו לפני ה' ואומר: "בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת" – לא ראיתי כל רע במה שעשיתי, הייתי שלם עם עצמי ללא סייג.

הקדוש ברוך הוא, כשהוא חוזר על דברי אבימלך, מקבל את הטיעון "בתום לבבך עשית זאת" אך אינו מקבל את הטיעון של 'נקיון כפים'. אמנם לא נקפך ליבך כשעשית את המעשה, היית באמת תם לב, אך לא היה זה מעשה של נקיון כפים – המעשה עצמו לא היה נקי מרבב.

הרב הירש לומד מכאן נקודה חזקה: יש קנה מידה להערכת מעשינו, שאינו תלוי רק בתחושות ליבנו ובמצפוננו, ומצפן זה הוא רצונו ה'. כמו שאומר הנביא מיכה: "הגיד לך אדם מה טוב" (מיכה, ו', ח') ותנאי זה קודם לכוונה מוסרית. כוונות טובות אינן הופכות מעשה רע למעשה טוב.

ואפילו יותר מזה, הגמרא במסכת מכות הגמרא לומדת מהפרשה שלנו, שמי שמצדיק עוון ב'אומר מותר', כלומר, הוא חוטא משום שהוא חושב שהמעשה הוא מותר, הוא יותר קרוב למזיד מאשר קרוב לאונס, משום שהיה עליו ללמוד ולא למד. חשוב מאד לרצות להיות אדם מוסרי, אך לרצון טהור זה חובה להוסיף ברור מתמיד וכן מהו רצון השם בכל סוגיה וסוגיה.

זה פשוט? לא, זה לא פשוט.

זאת משימה ענקית, ממושכת, שמתחילים אותה כשעומדים על דעתנו ולא מסיימים לעולם. אמנם לא עלינו המלאכה לגמור, אך יחד עם זאת, אין לנו החרות לברוח ולהיבטל ממנה.

מארץ תצמח

Cloud photo created by jannoon028 – www.freepik.com

פרשת בראשית

"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים" (בראשית ב', ד')

הרב הירש מסב את תשומת לבנו לכך שהמילה 'תולדות' לאורך התורה פרושה תמיד 'מה שנולד מ…' תולדות אדם, תולדות נוח, תולדות ישמעאל, בכל המקרים הכוונה לצאצאיהם – הבנים שהם הולידו.

אז מיהם תולדותיהם של השמים והארץ?

תולדותיהם של השמים והארץ הם כל התופעות הטבעיות המתפתחות בעולם לאחר היבראו: גשם, רוחות, מעברי אקלים, צמחים ועוד – כל אלו יוצאים מהשמים ומן הארץ.

בני האדם נוטים לחשוב שהשמים והארץ יוצרים את כל אלה, וכאן מדגישה לנו התורה 'אלה תולדותם – בהבראם': השמים והארץ נבראו בעצמם, הם ברואיו של השם יתברך ונשלטים על ידו, ומשם ממשיכה ומתגלגלת השפעתו אל תולדות השמים והארץ.

במילה הבראם מופיע האות ה' כאות זעירה, נסתרת. בני האדם נטו לשכוח את היותם של השמים והארץ ברואים ואינם בוראים בעצמם. רק אברהם אבינו השכיל לזהות באות ה' הנסתרת, בתלותם של השמים והארץ בבוראם. הרב הירש מוצא חיזוק לרעיון זה בדברי חז"ל במדרש רבה: 'בהבראם – באברהם, בזכותו של אברהם'.

אבל תולודותיהם של השמים והארץ אינם נעוצים רק בבורא יוצר הכל, שעליו סיפרה לנו התורה לאורך פרק א', אלא גם בהנהגה נוספת, יסוד חדש הנוסף לנו בפסוק זה.

בפסוק זה מופיע לראשונה שמו של השם בשם הוי"ה, השם המפורש. אמנם, משמעותו המדויקת של שמו של השם נסתרת מאיתנו, אך הבנה מסוימת, חלקית, ניתנת לנו מפי חז"ל.

שם הוי"ה מסמל את מידת הרחמים. שם הוי"ה הוא משורש 'היה'. להיות. השם הוא אלוקים חיים ומלך העולם, הוא לא רק מקור העבר אלא גם מעניק לכל רגע ורגע את צורתו לפי מה שהאנושות זקוקה לו באותו רגע כדי למלא את התפקיד לו נועדה. במידת הרחמים הוא נותן שוב ושוב חיים חדשים, כדי לתת לברואיו הזדמנות נוספת.

אלוקים זה מידת הדין, ואולי מוטב לקרוא לה, מידת הסדר. אלוקים ברא את העולם בחוק ובמידה, ונתן גבולות לכל נברא.

אילו לא נברא האדם, בעל הבחירה, לא היה לעולם שום צורך במידת הרחמים. מידת הדין יכולה להספיק לחלוטין לתפקוד הברואים כולם, שבכל מקרה אינם יכולים לסטות ימין ושמאל מהדרך שקבע להם ה'.

לולא נברא האדם, היו תלויים השמים והארץ אך ורק 'בהבראם' – בצורה שבה נבנו, בחוקים שניתנו להם. אבל מכיוון שכל מטרתה של הבריאה היא בריאת האדם, יצור בר חורין וחופשי גם לטעות, הרי שיש צורך במידת הרחמים – המידה בה מוליך השם את האדם אל ייעודו למרות הטעויות שבדרך, ונותנת לו פעם ועוד פעם הזדמנות נוספת.

ולכן 'תולדות השמים והארץ' אינם תלויים רק בהבראם – בחוקים שברא להם השם, אלא גם ב'יום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים' היום שבו הוכנס האדם לתפקידו בבריאה, ויחד איתו נכנסה מידת הרחמים, שם הוי"ה, להפעלת הבריאה כולה בדרך אל תכליתה. כל אותם תולדות של העולם שהזכרנו לעיל, הגשמים והרוחות, הסופות והברקים, הסוכות שהתפרקו לנגד עינינו רק לאחרונה, ופגיעת ברק שגרמה לאסון – הכל חלק ממערך מתוכנן היטב שמביא את העולם לתכליתו. ומי משפיע על המערך הזה?
שני גורמים משפיעים כל העת על צורת התפתחות העולם: הראשון בהם הוא חוק הטבע, הנברא בעת בריאת העולם, והשני הוא השגחת השם יתברך הנקבעת על פי מעשיהם של בני האדם.
כשאנו מביטים על הגורם הראשון המניע את העולם, הוא נע מלמעלה למטה – אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, הקדים שמים לארץ. כשאנו מביטים על הגורם השני, ההשפעה היא מלמטה ללמעלה – ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים, הקדים ארץ לשמים. אז הגורם הראשון הוא לחלוטין בידיו של הקב"ה. הגורם השני גם הוא לחלוטין בידיו של הקב"ה, אבל כאן הקב"ה כביכול 'מגיב' למעשינו, במידת הרחמים, וגם אם קלקלנו, הוא מוביל את העולם חזרה לתיקונו השלם.

תמיד

Sheep on green grass in farm

פרשת פנחס

"וידבר ה' אל משה לאמור: צו את בני ישראל ואמרת אליהם, את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו" (במדבר כ"ח, ב'-ג')

מיד לאחר הציווי על העברת שרביט הנבואה לידי יהושע, מצטווה משה על ידי ה' את סדרת המצוות האחרונה, והיא קרבנות ציבור, מעולת התמיד ועד קרבנות החגים.

למה ציווי זה מופיע רק בסוף חומש במדבר, ממש בסיום המסע של עם ישראל, ורגע לפני כניסתו לארץ?

הרב הירש מסביר שקרבנות הציבור הם חלק מהדרך בה עם ישראל זוכר את תפקידו כעם ה', ומשמר את הזכרון התמידי על הגורל המיוחד שלו והתפקידים הנגזרים מגורל זה.

לאחר מסע בן ארבעים שנה במדבר, עם ישראל כאומה עבר תהליך של זיכוך וזיקוק, והוא בשל לתפקידו כעם הנושא את דגל עבודת ה' בעולם כולו.

קרבן התמיד הוא יסוד הקרבנות כולם, וכאן בפסוק רמוזה משמעותו של קרבן זה.

חז"ל אומרים בספרי: "קרבני – זה הדם, לחמי – אלו אמורים, לאשי אלו קמצים ולבונה, ריח ניחוחי אלו נסכים"

הרב הירש מסביר איך כל אחד מחלקים אלו מביא את האדם לחיים של שמחה עליונה, מושרשת ביסוד התורה:

קרבני – לשון קרבה, התקרבות של ה'. הדם מסמל את הנפש, המתעלה אל ה'.

לחמי – האמורים מסמלים את כל ההשתדלויות הארציות, והקרבתם מזכירה לעשות כל השתדלות בדרך הראויה להשכנת שכינת ה' בעולמו,

לאשי – קמצים ולבונה מסמלים את העושר והנאות החיים, את מה שמעבר לחיות הבסיסית. הדרך לקידוש החומר 'העודף' היא על ידי זיכוכו בתורה שנמשלה לאש.

ריח ניחוחי – הנסכים הם השמחה העליונה, הגבוהה היותר, המושגת מתוך מימוש כולל של רצון ה' בחיים מלאים ומסופקים.

את הביטוי המדויק והתמציתי של כל תפקידנו בעולם כעם ה', עליו להקריב לה' בזמן שהוא קבע: 'תשמרו להקריב לי במועדו'.

דרך עצם הבאת הקרבן אנו נותנים ביטוי להיותנו עַם ה' הנמצא עִם ה'. ולכן חובתנו היא להקריב את הקרבן כציווי, כהענות לרצונו של ה'.

עם ישראל קיים את המצווה הזו בשיתוף בין חלקי העם: קרבנות התמיד מגיעים מתרומת מחצית השקל השנתית, ובכך שותף העם כולו לקרבן.

כדי שכל העם, הפזור במקומות מושבו, יזכור את ההקרבה הנעשית בשמו מדי יום בירושלים,  חלקו הנביאים את העם לעשרים וארבע משמרות, כנגד עשרים וארבע משמרות כהונה. נציגים מעטים מבני המשמר היום ניצבים בירושלים, נוכחים בפועל בהקרבת הקרבן, ושאר בני המשמר היו מתאספים בעריהם, קוראים את פרשת הקרבת התמיד וצמים ביום זה.

בצורה זו כל יהודי זכר היטב שהקשר של עם ישראל כולו עם ה', עובר דרך ליבו של כל יחיד ויחיד.

מאז שחרב הבית הראשון, הפך העם כולו ל'משמר' קבוע. בכל יום נקרא כל יהודי להתפלל בזמן הקרבת התמיד – שחרית ומנחה, לכוון את פניו לירושלים, ולהיזכר שוב בברית אחת,  מאחדת את כולנו, עם אבינו שבשמים.

במופלא ממך

Background photo created by jcomp – www.freepik.com

פרשת בלק

"ויבוא אלוקים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ויקם בלעם בבוקר, ויחבוש את חמורו, וילך עם שרי מואב" (במדבר, כ"ב, כ'-כ"א)

בלק ביקש מבלעם שני דברים: לבוא, ולקלל את עם ישראל.

הקב"ה התיר לבלעם, כאן בפסוק כ', ללכת עם שרי מואב, ולהגיע לבלק. אך לגבי החלק השני של הבקשה, לקלל את עם ישראל, הקב"ה כבר הודיע לבלעם: "לא תאור את העם הזה, כי ברוך הוא" (שם, י"ב)

ובלעם בכל זאת קם וחובש את אתונו. בלעם עדיין חושב שהוא יצליח לבטא את הקללה.

בלעם, עם כל יכולתו הנבואית, עדיין לא הצליח להשתחרר מתפיסת האלוקות כפי שהיא נראית בעיניים אליליות: אם רוצים להשיג משהו, מפעילים כל מיני כוחות שמשפיעים על האליל, עד שהוא 'נכנע' לרצון עובדיו.

מתוך נקודת המבט הצרה הזו, בטוח בלעם שבסופו של דבר הוא יצליח. הוא יקים מזבחות, יקריב קרבנות, עד שהוא יצליח 'לגרום' לקב"ה לאפשר לעם ישראל להיות מקוללים.

רק מסע ארוך, שמתחיל עם האתון ומסתיים בברכות המתברכות לו מאליהן, מצליח להביא אותו להכרה כי "לא איש קל ויכזב, ובן אדם ויתנחם" (שם, כ"ג, י"ט)


מסתבר שלא צריך להיות בלעם בשביל לצפות על ההנהגה האלוקית במשקפים קטנות מדי.
אף אחד מאיתנו לא מסוגל לתפוס אפילו את קצה הנהגתו של השם בעולם, וממילא כל אחד מנסה להבין את ההנהגה וההשגחה בכלים של עצמו.

התוצאה היא, שלרוב האנשים יש נטייה לתפוס את ההנהגה האלוקית בדרך כלשהי, שמשקפת במידה מסוימת את התפיסות שלהם עצמם.

כשאדם נתקל בקושי בחיים, במה הוא תולה אותו? בייסורים מכפרים עוונות? בעין הרע? האם הוא רואה בקושי סימן שצריך לסגת אחור, או שהוא רואה בזה סימן שאדרבה, זהו מעשה שטן וצריך להתאמץ יותר?

לכל קו מחשבה שהצעתי כאן לעיל אפשר למצוא סימוכין ומקורות. בדוק. אם ככה, למה אדם אחד מתמקד בדרך מחשבה אחת ורעהו בדרך מחשבה אחרת?

כמובן, יש מקום רב לחינוך שאדם קיבל, שהסבירו לו שכך או כך נכון לחשוב.

ומעבר לזה, יש את הנטייה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. את הנטייה האנושית לתפוס את ההנהגה האלוקית במשקפים שהן פרטיות שלנו.

נראה לי שחשוב מאד להיות מודעים לנטייה הזו. אם יש לנו סתם דפוס מחשבה כלשהו, שמחליש אותנו, יש סיכוי שנזהה אותו ונבין שהוא שגוי. אבל אם דפוס המחשבה הזה מתחפש ומספר לנו שהוא דבר התורה בכבודה ובעצמה, או דבר ה' אלינו, הרבה יותר קשה לזהות אותו ולהבין שהוא סתם טעות מחשבתית שמסיטה אותנו מדרכנו.

כמו בפעמים רבות אחרות, המודעות לאפשרות הזו כבר מקדמת אותנו במידה משמעותית. אם אדם חווה קושי כלשהו, ובאופן אוטומטי הוא מעלה איזה דפוס מחשבתי 'רוחני' כביכול, שתולה את הקושי בהנהגת השם בעולמו, אני חושבת שמאד יעזור לו לשאול את עצמו שאלה נגדית: האם מישהו אחר במקומי, ירא שמים לפחות כמוני, היה עשוי לחשוב משהו אחר על אותה סיטואציה? האם גם לדרך המחשבה האחרת יש ביסוס בתורה ובהשקפה היהודית?

 אם חבר שלו היה מעלה בדעתו אופציה מנוגדת, ואחיו גם הוא היה חושב על אפשרות שלישית ואחרת, ולאשתו גם כן יש נקודת מבט אחרת לגמרי,  אז מסתבר שיש כמה אפשרויות מה הסיבה שהוא חווה את המאורע הזה.

לא בטוח בכלל שמה שנראה למי מאיתנו ברגע הראשון כמסר שמיימי הוא אכן כזה, וחבל שננווט את חיינו על פי מחשבות שכלל אינן בטוח שהן נכונות.

"כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, נאום ה'. כי גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם". (ישעיהו, נ"ה, ח'-ט')

למעלה

Water photo created by freepik – www.freepik.com

פרשת חוקת

"קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרון אחריך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני ה' כאשר צווהו. … וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם" (במדבר, כ', ז'-י"א)

אחת הפרשיות הקשות ללמידה זו פרשה זו, פרשת 'מי מריבה' בה מתואר בתורה מאורע שבעקבותיו אומר ה' למשה כי לא יוכל להכניס את בני ישראל לארץ ישראל.

זהירות גדולה הנדרשת כדי לעסוק בפסוקים אלו. כמו שמזכיר לנו הרב הירש לפני פרושו לעניין זה,  משה הוא עבד ה', אשר ה' בעצמו אמר עליו 'בכל ביתי נאמן הוא'. מעולם לא היה אדם הדומה לו בגדולתו, לא בדורות שקדמו לו ולא בדורות שלאחריו.

ובכל זאת, אם לא היינו אמורים ללמוד משהו מהפרשה הזו, היא לא היתה נכתבת.

הרב הירש מסב את תשומת לבנו לפסוק " ויקח משה את המטה מלפני ה' כאשר צווהו" – משה נטל את המטה מתוך כוונה ברורה לשמוע בקול ה'. מכאן יש לומר, שמשהו גרם לו לטעות בהמשך בציווי. אך מהו אותו הדבר?

באופן נדיר, בפרוש זה מצטט הרב הירש אחד מרבותיו. חכם ברנייס, הלא הוא הרב יצחק ברנייס, רבה של העיר המבורג:

בנקודת הזמן המתוארת עתה בתורה, כבר עברו בני ישראל כמעט את מלא ארבעים השנה שבמדבר. (שמנה לב, מפרשת שלח ועד פרשת חוקת, למרות הסמיכות הרבה ביניהן, חולפות כמעט ארבעים שנה).

עם ישראל עומד בגבול הארץ המובטחת, וכניסתם לארץ ישראל אמורה להוביל אותם למצב חדש של הנהגה: ממהלך של נסים גלויים, שהחל בארץ מצריים, נועד עם ישראל לעבור למהלך של נסים נסתרים והנהגה טבעית, של כיבושים והתיישבות בארץ.

לפי הפרוש שלפנינו, במשך אותן ארבעים שנה היה על עם ישראל להתרגל לוותר על הניסים הגלויים שהחלו במצרים, ושם מלא המטה תפקיד מרכזי, ולהתרגל להנהגה על פי ה', אמנם בנבואה עם אורים ותומים, אך הנהגה נסתרת יותר.

משה הצטער לראות את העם, אחרי ארבעים שנה, עדיין נזקקים למטה. הוא חשב שאחרי תקופה כה ארוכה של מסע במדבר, הם כבר יהיו בשלים להנהגה גבוהה יותר. אבל ה' אמר לו להוציא את המטה, כי עם ישראל עדיין נזקק לו.

וכאן היתה נקודת הטעות: ה' אמר לו להוציא את המטה אך לא להשתמש בו. רק הראיה של המטה היתה אמורה להזכיר לעם ישראל את מה שהוא צריך היה לזכור.

משה חשב שהעם נמצא בדיוק באותו מקום שהוא היה לפני ארבעים שנה: זקוק למטה ולהנהגה הניסית הגלויה, וזה מה שציער אותו כל כך. ה' הראה לו שבכל זאת היתה התקדמות, אולי כזו שקשה להבחין בה, אך עדיין קיימת. ויש לה משמעות גדולה כל כך, עד שהיא מחייבת שיהיה לעם ישראל מנהיג חדש שמתאים בדיוק לדרגה החדשה שלו.

כפי שציינתי בפתח דברי, לדון בפרשיה זו ומה שהיה בה זה כמעט בלתי אפשרי בשבילנו. בכלל אין לנו יכולת להבין את עולמם של ראשונים, וקל וחומר לדון על משה בגדולתו העצומה. לכן, אני חושבת שאת המסרים מפרשה זו עלינו להפיק כלפי עצמנו, ולא כלפי משה ועם ישראל.

חשבתי על הפער שהיה בין עם ישראל בתחילת דרכם במדבר למה שהושג לאחר ארבעים שנה: הפער בין להשתמש במטה, לבין לראות את המטה בלי להשתמש בו. זה יכול להראות לעיני המתבונן הבדל כל כך קטן, עד שהוא כמעט חסר משמעות. והנה אנו רואים שהקדוש ברוך הוא מייחס לפער הקטן הזה משמעות כל כך עצומה, עד שהוא ממנה לעם מנהיג חדש שיתאים לדרגה החדשה שלו, עם ההתקדמות הזו שרכש.

דומני שזהו המסר שנוכל לקחת איתנו מפרשה זו: להבין שכבני האדם ההתקדמות שלנו היא תמיד איטית, לפעמים מייאשת. אנחנו מתקדמים צעד קדימה ונסוגים אחור חזרה, לפעמים זה  נראה שאנחנו חיים כאן בעולם כבר שלושים-ארבעים-חמישים שנה (כל אחת מקוראותיי והרזומה שלה…) ושוב ושוב נופלים באותן בורות.

אבל יש מי שמנהיג אותנו כל הזמן וערני לכל התקדמות, קטנה ככל שתהיה.

יש מי שסופר את ההבדל בין 'לראות את המטה' לבין 'להשתמש במטה', אפילו אם בעין בשר קשה להבחין בו.

עמך אני

Travel photo created by freepik – www.freepik.com

פרשת קורח

"ויאמר משה: בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם – לא ה' שלחני. ואם בריאה יבראה ה', ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה – וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'"  (במדבר, ט"ז, כ"ח-ל')

משה אומר לעם ישראל, שאם ימותו קורח ועדתו במיתה טבעית, הרי תהיה זו הוכחה שהם צדקו, וה' לא שלח את משה להנהיג את העם אלא משה מנהיג על דעתו. רק אם יארע מאורע של מוות ניסי, מתוך בריאה מיוחדת – אז ורק אז ידע העם כי משה מנהיג אותו בציווי ה'.

שואל הרב הירש שאלה מתבקשת: אילו היו קורח ועדתו מתים במוות טבעי, מי היה הורג אותם? הרי ה' הוא המחליט מי יחיה ומי ימות גם במוות טבעי. מדוע חייבים שיהיה מוות בדרך ניסית, ורק זו ההוכחה לכך שה' כועס על קורח ועדתו על מרידתם במשה עבדו?

ועל כך עונה הרב הירש, שמהרגע הראשון שליחותו של משה מבוססת על התערבות ה', בדרך שמעבר למהלך הטבעי של הדברים.

עוד מזמן מצרים והמכות שנחתו עליה בשליחות משה, ההנהגה הניסית, יוצאת הדופן, של שליחות משה מלמדת את העולם כולו שה' הוא המנהיג הישיר של הבריאה, והוא מנהיג אותה יום יום.

מתקופת משה רבנו החל ה' להנהיג את עם ישראל בשם ה', שם הוי"ה. כשהשם מתגלה למשה, לאחר התגברות עול גלות מצריים,הוא מגלה לו את שמו זה, שנאמר: "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'." (שמות, ו', ב') וזאת בהשוואה לעומת תקופת האבות, שבה עדיין לא נודע ה' אליהם בשמו, שנאמר: "ושמי ה' לא נודעתי להם" (שם, ג')

הרב הירש מדגיש את ההבדל בין הנהגת 'השם' להנהגת 'אלוקים': אלוקים הוא מי שברא והיה העולם, וקבע בו חוקים וסדרים שבהם יכול העולם להתנהג כסדרו ללא בעיה. ה' – יש בכוחו לחדש בכל עת עתיד חדש שאינו תלוי בעבר. ואת ההנהגה הזו למד עם ישראל ממצרים דרך מסעו במדבר סיני.

אילו היו קורח ועדתו מתים במוות טבעי, היתה זו חלק מהנהגת 'אלוקים', לא היה כאן מסר מיוחד אודות שליחותו של משה.

בכך שהם מתו במוות שהוא בריאה מיוחדת למד עם ישראל עוד שיעור אחד בדרך ההנהגה המיוחדת של ה' כמנהיג הבריאה המנהיג את עמו בהשגחה אישית ומיוחדת.

ומה המטרה של סדרת השיעורים הזו, מדוע חשוב כל כך שנלמד שה' מנהיג את העולם בהשגחה מיוחדת, מעל לכל דרכי הטבע?

מעבר להכרה בגדולתו של ה', יש כאן גם שיעור לאדם: האדם נברא בצלם אלוקים. מגדולתו ומהנהגותיו של ה', צריך האדם ללמוד על הנהגתו שלו עצמו.

מההנהגה הניסית בימי משה, למד עם ישראל באופן מיוחד שכל הנהגתו היא מעל דרך הטבע. איומים חיצוניים לא מהלכים עליו אימים. מתוך מצרים, מתוך טיט ודם, קמה האומה היהודית בהנהגת 'אני השם', ואת אותה הנהגה היא ממשיכה ליישם לאורך הדורות. חוקי הטבע לא יכולים להנמיך את קומתו של העם היהודי,כנאמר בספר יהושע: "כי עמך ה' אלוקיך בכל אשר תלך".

המסע

Travel photo created by photoangel – www.freepik.com

פרשת שלח

"ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנאצי לא יראוה" (במדבר, י"ד, כ"א-כ"ג)

לאחר חטא המרגלים ביקש הקב"ה להשמיד את דור המדבר, ולהעביר את השליחות להקמת העם היהודי אל משה. כמו שמאברהם, איש אחד, קם עם יהודי שלם, כך יכול היה לקום עם מעין זה גם ממשה.

משה רבנו ביקש מהשם לבטל את הגזירה כדי שלא יתחלל שמו בקרב המצרים והכנענים ושאר עמי האזור העוקבים אחר קיום הבטחתו לישראל, ותפילתו נענתה.

המידה העיקרית שהזכיר משה כדי לבקש רחמים בעד עם ישראל, היא מידת ארך אפים – ארך אפיים אינו ויתור, אלא הארכת זמן. ה' ממתין באורך רוח עד שימלא האדם את שליחותו, ונותן לו זמן רב כדי להימלך בדעתו ולתקן את המעוות.

ואם הדור החוטא עצמו אינו מצליח להביא לתיקון, מצטרפת למידה זו גם מידת 'ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים' – הקב"ה מאריך את ההזדמנות לתיקון לא רק אצל האדם עצמו, אלא במשך דורות.

על אף שעם ישראל כולו זכה לסליחתו של ה', בכל זאת דור המדבר עצמו, אותם אנשים שראו את ניסי ה' במצרים ובמדבר ובכל זאת עדיין חששו לשים את מבטחם המוחלט בה', לא יוכלו להיכנס לארץ המובטחת.

מדוע? כי כל אותם ניסים שנעשו, מהכנעת התרבות השלטת העוצמתית ביותר בעולם של אז, דרך הנהגה במדבר ללא כל מקור מחיה, כולם נועדו כדי להשריש בעם את ראיית ה' – שיחושו בליבם וברוחם בטחון מוחלט, ולא יפחדו משום דבר בבטחונם המוחלט בה'.

הסליחה תתממש בדור הבנים. כמו שאמרנו, הקב"ה ארך אפיים ומצרף דור לדור, עד שבסופו של דבר יגיע עם ישראל לתכלית שליחותו.

הקב"ה מגדיר את מי שנכשל בחטא הזה כ'מנאצים': ההיפך מראיית ה' זה ניאוץ ה'. הרב הירש מסביר שהמנאץ הוא מי שאינו שם לב אל השם בחישוביו הארציים על עתידו.  הוא מחשב את הדרכים להצלחה ולעושר, אך לא חושב על יד ה' כמובילה אותו.

בכך נכשל עם ישראל שחישב את היכולת הפיזית והטכנית שלהם להתמודדות עם תושבי הארץ, אך לא חשבו את כוחו וגבורתו של ה' שינהיגם במסעם.

בפרק ק"ו מתאר דוד המלך את חטא המרגלים ועונשו: "וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. וירגנו באהליהם לא שמעו בקול ה'. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות." (פסוקים כ"ד-כ"ז)

בפסוקים אלו רומז דוד המלך, שיחד עם הגזרה על דור המדבר שלא להיכנס לארץ ישראל, נגזרה גם גזרת הגלות.

אותה נקודת חסרון שהביאה על אבותינו את הנדודים במדבר, התעלמות מהשגחת ה' והסתמכות על הנהגת הטבע, הביאה בדורות מאוחרים יותר את הנדודים בגלות.

כאן  מזכיר לנו הרב הירש את הנהגת 'ארך אפיים', שבזכותה ניתן לעם ישראל הזדמנות לזכות את הבנים גם אם האבות לא מילאו את שליחותם.

הנהגת ארך אפיים מתכננת מראש את ההסטוריה, מאות ואלפי שנים קדימה.

פעמיים, מזכיר לנו הרב הירש, היתה לנו מדינה בארץ ישראל, ופעמיים גלינו ממנה. כל מה שקרה מאז ועד היום הוא 'תהליך חינוכי', כהגדרתו. דרך ארוכה שמובילה את עמנו לייעוד שלו, למימוש טהור ומלא של תורת ה'.

אם דור אחד לא זכה, יזכה דור אחר במקומו. באיזושהי דרך הסטורית שנתיביה לא ידועים לנו מראש, אך כל אחד מאיתנו יכול להשפיע עליה במעשיו. בסופו של דבר, נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים.

מן החוץ אל הפנים

Designed by lifeforstock / Freepik

"ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה" (ויקרא, כ"ב, כ"ג)

שור ושה שהם בעלי מום לא יכולים להיות מוקרבים על המזבח, ולכן לא ייתכן שהמילה 'נדבה' בפסוק זה הכונה לקרבן נדבה.

לכן לומדים מכאן שבהמה בעלת פסול יכולה להיות מוקדשת לבדק הבית – אפשר למכור אותה, והכסף שיתקבל תמורתה ישמש לבדק הבית, לשיפור ולשיפוץ בנין המקדש עצמו.

בהמה שהוקרבה לבדק הבית אין בה קדושה כשלעצמה. זו לא הבהמה הזו שהיא קדושה, אלא רק ערכה הממוני, שוויה הכספי, הוקדש. אפשר לבחור אם להשתמש בחפץ שהוקדש לבדק הבית בעצמו, ואפשר להחליט למכור אותו ולהשתמש בהכנסות שיתקבלו לבדק הבית.

לעומת זאת, לבהמה שהוקדשה למזבח יש קדושת הגוף. היא הופכת לקדושה בעצמה, ואם אין בה מום חייבים להקריב אותה עצמה למזבח, ואין אפשרות לפדות אותה.

הפסוק כאן קורא לקודשי בדק הבית 'נדבה', ומתיר להקדיש בהמה בעלת מום עבורם, ולקודשי המזבח הוא קורא בשם 'נדר'. 'לנדר לא יירצה' – הבהמה עצמה אינה יכולה להתקדש בקדושת הגוף ולעלות על המזבח בעצמה.

הרב הירש מפרש את עצם מושג הקרבן כנדר – בכל קרבן טמון נדר. "המביא קרבן 'נודר' להתמסר לקיום התורה כדי לעשות נחת רוח לה'; הוא ימסור לאש התורה את הדם, את הכליות ואת החלב של דחפיו ומטרותיו, כפי שמיוצג באופן סמלי בדם, באימורים ובאיברים של קרבנו."

"זבח לאלוקים תודה, ושלם לעליון נדריך" (תהלים, נ', י"ד) דוד המלך פונה לכל אדם החפץ להביא קרבן. כל קרבן צריך להיות תודה – וידוי של הודאה לה', קיום הנדרים – כלומר ההשתעבדות לרצון ה', צריכה לבוא בעקבות הקרבן.

הקרבן צריך להביא את האדם אל ההתקדמות הרוחנית, ולא לחשוב שעצם הבאת הקרבן היא עבודת ה' ולאחר מכן הוא פנוי 'לנוח'.

הפסוק מעמיד נדר ונדבה כמייצגים שתי סוגי קדושה שונים: הנדבה מיצגת חפץ, קדושה בפרטים חיצוניים.

הנדר מייצג את הקבלה לעתיד שבליבו של בעל הקרבן, את הביטוי לאישיותו. ולכן קרבן בעל מום 'לנדר לא יירצה'. בהמה שאינה תמימה ושלמה לא יכולה להיות ביטוי לקבלה רצונית בכל הלב.

במסכת תמורה אומרים חז"ל, שמי שרוצה להקדיש בהמה תמימה לבית המקדש חייב להקדישה למזבח. אי אפשר לקחת בהמה תמימה הראויה לעלות על המזבח ולהקדיש אותה לבדק הבית.

במידה ומישהו כן עשה כך, פודים את הבהמה, הדמים הולכים לבדק הבית, והבהמה עצמה עולה למזבח. שכן, 'כל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם'.

מכאן מדגיש הרב הירש נקודה יהודית בסיסית: הרבה יותר חשוב להקדיש את המעשים הפנימיים לרצון ה', מאשר לפאר ולרומם חיצונית את בית ה'. הקדושה הפנימית היא מהותו ותכליתו של המקדש. הקדושה החיצונית, הפאר וההדר, באה לשרת את הקדושה הפנימית – ולעולם לא להיפך.

רעיון זה מזכיר לי משל עוצמתי ששמעתי בשם הרב ד"ר יצחק ברויאר, נכדו של הרב הירש, ממייסדיה המרכזיים של תנועת אגודת ישראל (יש לציין כי על אף שחיפשתי את המקור לא הצלחתי למצוא אותו. אז אני מביאה אותו ככה, כפי שקיבלתי אותו.)

משל לאדם שהיה ביתו מלא בכלים טובים. ומאחר ולא רצה כי יבואו ליסטים וישדדוהו, שכר חיילי שמירה. והיו החיילים השכם והערב שומרים על הכלים הנאים.

והנה, משעברו הימים, גילה בעל הבית, כי הוצאות השמירה רבות הנה, והמצלצלין שבכיסו מאותתים בסימני מצוקה.

מה עשה? נטל כלי חמדה והלך ומכרו, ובכסף זה שילם שכר יומו של השומר התורן.

ויהי למחרת היום, ושוב – נחרד בעל הבית לגלות אותות מצוקה בכיסו, וימכור כלי חמדה נוסף.

מערב לבוקר ומיום ליום מכר בעל הבית את כל כלי מחמדיו, עד אשר נותר בידו סכום יפה לכלכל צי של שומרים. אך על מה ישמורו והבית ריק מכלים?

יהא אדם

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com

פרשת קדושים

"ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה'" (ויקרא, י"ט, כ"ד)

פסוק זה עוסק בפרי אשר גדל בשנה הרביעית לנטיעתו של העץ. כידוע, בשלוש השנים הראשונות פרות העץ הינם ערלה ואסורים באכילה. בשנה הרביעית הפרי הוא 'קודש הלולים'.

הרב הירש מסביר את המילים 'קודש הלולים' שההנאה מפרי זה צריכה להביא לידי הלולים לה'. כלומר, הפרי יקרין על האוכל ממנו אור, והאוכל ממנו יתבונן בה', נותן הפרי, ויודה לו על טובותיו וחסדיו.

ייעוד זה של פרות השנה הרביעית  מתקיים על ידי שמעלים אותם אל עיר ה', ושם אוכלים את הפרות, בסביבת המקדש. ניתן גם לפדות את הפרי בכסף, ולרכוש בכסף זה מאכלים אחרים שייאכלו בסמוך למקדש.

אכילת הפרי באופן זה מכריזה על כך הפרות באו מה', שנתן אותם לאדם כדי שישתמש בהם בעבודת ה'.

במסכת ברכות (דף ל'.) אומרת הגמרא על פסוק זה "קודש הלולים לה' – מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם לטעום כלום קודם שיברך".

את העקרון הזה, של קידוש החומר, לימדו אותנו חז"ל ליישם בכל אכילתנו. המברך מביא את המאכל לפני ה' קודם שיאכל ממנו. בעשותו כן, הוא נכנע אל ה' הבורא את המזון. בכל ברכה וברכה אנו עומדים לפני ה', ופותחים בפניה ישירה בלשון נוכח. לא פחות מזה. 'ברוך אתה השם' – כפניה לעומד בפנינו. ואז ממשיכים בלשון נסתר 'המוציא לחם', 'שנהיה בדברו', 'בורא פרי' וכו'. האדם מביא את המאכל לפני ה', בעמידה ישירה מולו, ואז עובר ללשון נסתר – כביכול התרחק יותר מן הקדושה ופנה אל הגשמיות, אל המאכל. ודווקא אז, כאשר הוא אוכל, מודגש כי הוא עדיין זוכר הוא את השם הבורא את הכל.

רבי אבהו, בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות, (דף ו'.) מכנה אמירת ברכה "פדיונו של עולם ומלואו". שוב, אותו עקרון של קידוש החומר שנעשה בנטע רבעי, שפדיונו נאכל בקדושה בירושלים, נעשה במידה מסוימת בכל מאכל ומאכל שאנו מכניסים לפינו לאחר ברכה כהלכה.

מהו הכלי העיקרי, המעשי, של אדם הרוצה לדעת כיצד להשתמש בחומר באופן הנכון והמקודש?

הרב הירש לומד את התשובה מסמיכות פרשיות מעניינת: כלאיים – שפחה חרופה – נטע רבעי.

שפחה חרופה, בהסבר חלקי בשני משפטים, היא שפחה שחציה בת חורין והיא מקודשת כבר לאדם אחר. אין כאן עבירת אשת איש מלאה, אך איסור יש ויש. ומצד הגבר החוטא יש כאן ניצול של אישה שנמצאת במעמד נמוך במיוחד (שפחה כנענית שעדיין לא שוחררה לחלוטין, אך כבר אינה נהנית מהגנה מלאה של אדונה הקודם).

מסמיכות פרשיות זו מדגיש הרב הירש את הכלי העיקרי של האדם הרוצה לחיות, חיים מלאים ומחוברים לעולם, בקדושה: איפוק, שליטה עצמית.

קידוש המאכלים נועד ללמד את היהודי להמתין, לשלוט בעצמו וברצונותיו. גם אם יש לאדם דחף, רצון עז, לכאן ועכשיו – המתן. היכולת להמתין, לדחות סיפוקים, היא המקדשת אותו.

שכן, גם לאחר שיאפשר לעצמו כבר את הנאת החושים בדרך המותרת, הרי שיישאר קרוב אל השם וראוי לתואר 'אדם'.

המבדיל

Business photo created by jigsawstocker – www.freepik.com

פרשת אחרי מות

"כתונת בד ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנט בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם. ורחץ במים בשרו ולבשם." (ויקרא, ט"ז, ד')

בזמן העבודה המיוחדת ליום הכיפורים לא לובש הכהן הגדול את בגדי הכהונה הרגילים.

בגדי התכלת, האדום והזהב מייצגים את המטרות הרוחניות האידיאליות שאליהן עם ישראל אמור לשאוף, לשם הוא אמור להגיע בסוף מסלול ארוך של תיקון בעולם, כמו שמפרט באריכות הרב הירש בסוף פרשת תצווה:

התכלת, כידוע לנו מפרשת ציצית, מסמלת את השמים. צבע האלוקות שנכנסה בברית עם בני האדם. האדום, צבע הדם, הוא צבע החיים. החיוניות וכוחות האדם, הפיזיים והנפשיים גם יחד. זהב הוא צבע האצילות הטהורה. מתכת שאינה משתנה משום גורם חיצוני המנסה לפגוע בה, ואף חלודה אינה שולטת בה. שלושת צבעים אלו בבגדי הכהונה מסמלים את קידוש העולם כולו ביד עם ישראל.

אבל ביום הכיפורים, יום סליחה וכפרה, עם ישראל מכיר בפער בין מה שהוא כבר השיג בפועל, למה שהוא עוד שואף ורוצה להגיע.

עם ישראל כולו מודה (לשון וידוי) שהוא עדיין בדרך. שעדיין ארוכה הדרך. לכן, בגדי הכהונה המסמלים את השלמות אינם מתאימים לעבודות הכפרה. בזמן זה לובש הכהן בגדים בצבע שאין בו צבע, לבן.

הכהן העובד בבגדי לבן מביא את עצמו לידי הכרה בחסרונותיו, והכהן העובד בבגדי זהב מזכיר את השלמות האידיאלית שהעם היהודי, כעם שלם, יגיע אליה בסופו של דבר.

בין החלפת בגדים אלו לבגדים אלו מצווה הכהן לרחוץ את בשרו במים – לטבול טבילה גמורה ללא כל חציצה בינו לבין המים. המים מחברים אותו חזרה אל היסודות, ומזכירים לו את הפער את האידיאל הכי גבוה שאפשר לשאוף אליו, לבין המציאות שעדיין חסרה.

הן הטבילה והן קידוש ידים ורגלים במים, נחשבות כעבודות מקדש בפני עצמן.

העלאת עצמו מעל לחסרונותיו שלו אל פסגות האידיאל שהעם כולו ישיג, ומנגד – החזרה מפסגותיו הנעלות של האידיאל הרוחני המרומם ביותר להכרה בחוסר השלמות שלו עצמו, זו עבודה.

המסע הלוך ושוב הזה, בין אידיאלים מרוממים למציאות בשטח, הוא מסע החיים של כולנו. וכעת, במוצאי חג הפסח אולי מודגש במיוחד הפן הזה בחיים שלנו.

חג הפסח עשיר בפער בלתי פוסק בין רעיונות גבוהים ועמוקים לביצוע טכני בשטח. במיוחד אצל הנשים, שאמונות על תפקיד קידוש החומר. חג האמונה מחד, חג המטבח והמקלף מאידך. תפילות חג והלל חגיגי, לצד מתכונים יצירתיים ואלתורים משכנעים להפליא.

איפה התפקיד שלנו, האם בחומר ובלבנים, או ברוח השם? כמו אצל הכהן הגדול, תפקידנו מקבל ביטוי עז במסע ההולך והחוזר ביניהם.

וכך מסיים הרב הירש את דבריו על הפסוק: "זהו הרעיון המסיים את סדר העבודה של יום זה: משמעותם של כל המעשים הסמליים הנעשים במקדש הם בחיים הממשיים הנעשים מחוץ למקדש… משמעותן של השאיפות בבגדי קודש הם במעשים הנעשים בבגדי חול".